Co to jest SKC?

 

 

 

 

 

 

Szkolne Koła Caritas (SKC) to koła, działające na zasadzie wolontariatu na obszarze Szkoły. Ich celem jest mobilizacja młodych ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Poprzez swoją działalność mają uwrażliwiać dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka, często bezradnego wobec choroby, biedy i cierpienia.

Działalność w Szkolnym Kole Caritas uczy i wychowuje, kształtując „wyobraźnię miłosierdzia”. Zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb drugiego człowieka i bezinteresownego dzielenia się. Wolontariat uczy pomagania innym i odpowiedzialności społecznej, która stanowi ważny aspekt w rozwoju osobowościowym młodego człowieka. Rozwija inicjatywę młodych, pozwala im pomnażać swoje talenty
i realizować pomysły. Uczy też umiejętności współpracy, wrażliwości, otwarcia społecznego, bezinteresowności, rezygnacji z własnych korzyści na rzecz bliźniego.

Szkolne Koło Caritas jest organizacją młodzieżową działającą na terenie Szkoły pod nadzorem dyrektora Szkoły. Opiekę nad Kołem sprawuje nauczyciel zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły i Dyrektora Caritas. Każde Szkolne Koło jest powoływane przez Dyrektora Caritas na wniosek – prośbę od Dyrekcji Szkoły. Każdorazowo Biskup zatwierdza powołanie SKC i przekazuje stosowne pismo do Dyrekcji Szkoły oraz mianuje asystenta kościelnego, którym jest zwykle uczący w szkole ksiądz. Sprawuje on opiekę duchową i czuwa nad tym, aby działalność Koła była zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz włącza się w pracę nad formacją jego członków. Do Szkoły docierają te dokumenty wraz z regulaminem zatwierdzonym przez Biskupa Ordynariusza i podpisanym przez Dyrektora Caritas. Podpisany regulamin przez Dyrektora Szkoły jest obowiązującym na terenie Szkoły i jest to zarazem zatwierdzeniem tej organizacji, która zgodnie z odpowiednimi przepisami MEN może oficjalnie działać
w szkole.

Zgodnie z regulaminem członkiem SKC może być tylko uczeń, katolik przyjmujący zasady wiary i działalność Kościoła katolickiego na polu miłosierdzia. SKC nie zamyka się na młodzież innych wyznań czy także ludzi niewierzących, chętnie z nimi współpracuje, korzystając z ich pomocy.

Zadania Koła wynikają z Chrystusowego przykazania miłości bliźniego, które winno być odnoszone do każdego człowieka. Fundamentalnym zadaniem jest zainteresowanie młodzieży akcją świadczenia miłosierdzia
i wychowania jej do zorganizowanej i systematycznej pracy w tym względzie.

Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej Szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas.